SÖZEL BİLDİRİLER
31 Ekim 2019, Perşembe
D SALONU
15:30-17:10
Sözel Bildiriler 1
Oturum başkanları: HİLAL ÖZKAYA, UMUT GÖK BALCI
SS-004 Gebelerde antenatal bakım alma durumu ile depresyon ilişkisinin değerlendirilmesi Ersan Gürsoy
SS-013 Ankara’da Aile Hekimlerinin Kadınların Gebelik ve Emzirme Döneminde İyot ihtiyacı ve Desteği Konusunda Bilgi Düzeyi, Farkındalık ve Yaklaşımlarının Araştırılması Duygu Ayhan Başer
SS-015 ’Gebe bilgilendirme sınıfları’’ eğitimlerinin doğum korkusu ve doğum yöntemi seçimine olan etkisinin değerlendirilmesi Funda Yıldırım Baş
SS-021 Postmenopozal Dönemdeki Kadınlarda Fiziksel Aktivitenin Uyku Kalitesi ve Kardiyovasküler Hastalık Riskine Etkisinin Değerlendirilmesi Gülcan Karahan
SS-032 Postpartum Depresyon ve Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi Nurcan Akbaş Güneş
SS-035 Suriyeli Geçici Sığınmacılar ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Gebelik ve Doğum Sonuçlarının Karşılaştırılması: 3. Basamak Bir Hastanede Yapılmış Vaka Kontrol çalışması Suleyman Ersoy
SS-053 Emzirme destek merkezi başvurularının değerlendirilmesi Şenay Koçakoğlu
1 Kasım 2019, Cuma
B SALONU
13:30-15:10
Sözel Bildiriler 2
Oturum başkanları: ÜMİT AYDOĞAN, ELİF ATEŞ
SS-001 Tıp fakültesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili faktörler Mehtap Gömleksiz
SS-002 Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencilerinin İzolasyon Önlem Yöntemleri Konusunda Bilgi Düzeyleri Ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi Duygu Ayhan Başer
SS-023 İlköğretim 3. Ve 4. Sınıf Öğrencilerinde Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Obezite İle İlişkisi: Konya Örneği Umut Koçakoğlu
SS-007 Bir Üniversite Hastanesi Aile Hekimliği ve Sağlık Merkezi Polikliniklerine Başvuranların Multivitamin/Mineral Kullanımı ile İlgili Davranışları, Görüşleri ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi Duygu Ayhan Başer
SS-024 Meram Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Uyku Kalitesi Üzerine Fiziksel Aktivite, Anksiyete Ve Depresyon Durumunun Etkisinin Araştırılması Talha Çifci
SS-026 İstanbul ili Kağıthane ilçesinde annelerin anne sütü hakkındaki bilgi düzeylerinin ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi Ülkü Sur Ünal
SS-093 Lise öğrencilerinde sağlık okuryazarlığı düzeyinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi Osman Ayyıldız
SS-094 Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında HbA1c ile MPV ve PDW Düzey İlişkisinin Değerlendirilmesi Hacer Dinçoğlu
SS-047 KSÜ Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Büşra Karabeki̇roğlu
D SALONU
08:30-10:30
Sözel Bildiriler 3
Oturum başkanları: BURCU KAYHAN TETİK, CEM BİLGİÇ 
SS-003 Bir Aile Hekimliği Biriminde Yapılmış Hepatit Belirteç İstemleri Ve Sonuçları Ruşen Topallı
SS-011 Birinci Basamakta Çalışan Hekimlerin Raporlu İlaç Uygulaması Konusundaki Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi Orkun C. Sel
SS-030 Hekim Gözüyle Gereksiz Sağlık Hizmeti Kullanımı Fatma Özlem Hökelekli
SS-031 Biyokimya Laboratuvar Hataları ve Hasta Güvenliği: Türkiye Verisi Hilal Aksoy
SS-039 Tam Kan Sayımı Değişkenlerinin Gestasyonel Diyabetes Mellitus Riskini Öngörmedeki Olası İlişkisi Murat Altuntaş
SS-050 Birinci Basamakta Laboratuvar Kullanımı Onur Büyükkıyıcı
SS-065 Tıp fakültesi öğrencilerinde merkezi sinir sistemini uyaran ilaçların kullanımı Zehra Dağlı
SS-079 Kliniklerin Gereksiz Test Tekrarı Durumu Mehmet Göktuğ Kıılınçarslan
SS-087 Preanalitik Evreden Sonuç Değerlendirmeye Biyokimya Tülay Köken
SS-088 Yüksek Hemoglobin düzeyi ve Hemoglobin A1c İlişkisi Bade Ertürk Arik
SS-092 Birinci Basamakta Laboratuvar Kullanımı Onur Büyükkıyıcı
10:45-12:15
Sözel Bildiriler 4
Oturum başkanları: MEMET TAŞKIN EGİCİ, ERDİNÇ YAVUZ
SS-041 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Evli Hastaların Sigara Bırakma Oranlarının Eş Uyumları Arasındaki İlişki Bektas Murat Yalcin
SS-077 Sigara Bırakmayı Deneyenlerde Nikotin Bağımlılık Düzeyi ve Karşılaşılan Zorlukların Değerlendirilmesi Zahide Yıldırım
SS-089 Sigara içiminin lökositlerin hacim, iletkenlik ve dağılım parametrelerine etkisi İbrahim Solak
SS-090 Sigara bırakma hakkında bilgi içeren Türkçe internet sitelerin okunabilirliği İbrahim Solak
SS-081 Lise Öğrencilerinde Siber Zorbalık Ve Siber Mağduriyet Sıklığı Ve Bunların Anksiyete Ve Depresyon İle İlişkisinin İncelenmesi: Konya Örneği Sema Durna
SS-082 Sağlık Çalışanlarının Kesici-Delici Tıbbi Aletleri Güvenli Kullanımı ve Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Tutumlarının Değerlendirilmesi Derya Işıklar Özberk
SS-054 Hekim ve hekim adaylarının hekime yönelik şiddet algıları: Bir ön çalışma Nur Demirbaş
SS-008 Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Sağlık Okuryazarlığının Yaşam Kalitesi ve İlaç Uyumu İle İlişkisi İdeal Beraa Yılmaz Kartal
SS-084 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin Beyaz Kod verileri ile analizi: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği Özlem Polat
13:30-15:10
Sözel Bildiriler 5
Oturum başkanları:  CEMİL IŞIK SÖNMEZ, YELTEKİN DEMİREL 
SS-022 Diyabet takiplerinin Aile Hekimliği veya Endokrinoloji Tarafından Yapılması Diyabet Yönetimini Nasıl Etkiliyor? İkbal Hümay Arman
SS-028 45 Yaş Üstü Erişkinlerde Aspirin Kullanımı, Bilgi Düzeyi ve Tutumunun Değerlendirilmesi Memet Taşkın Egici
SS-034 Düzce Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sağlık Okur Yazarlık Düzeyi; Kesitsel bir Çalışma Zerrin Gamsızkan
SS-036 Tip 2 Diyabet Hastalarında Diyet Uyumu Süleyman Görpelioğlu
SS-049 Sağlık Bakanlığı Rehberlerin İncelenmesi Arş.Gör.Dr.Züleyha Güler Memi
SS-051 İnsülin Tedavisinin Komplikasyonları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Zeliha Bozkurt
SS-055 Diyaliz Hastalarına Bakım Verenlerinde Bakım Yükü ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Mahcube Çubukçu
SS-078 Obez Hastaların Vücut Yağ Yüzdelerinin Uyku Kalitesi ve Bazı Metabolik Parametreler ile İlişkisinin Değerlendirilmesi Duygu İlke Yıldırım
SS-080 Yaşlılarda Kronik Hastalık – Polifarmasi İlişkisi: Toplum Tabanlı Bir Çalışma Aylin Asa Afyoncu
SS-095 Türkiye'deki Aile Hekimliği Asistanları ve Uzmanlarının Osteoporoz Hastalığı Bilgi Düzeylerinin ve Poliklinik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi Alican Bahadır
13:30-15:10
Sözel Bildiriler 6
Oturum başkanları: DURSUN ÇADIRCI, FERDA KAYA ZAMAN
SS-006 Dil Lezyonlarının Prevalansı: 1808 Olguyu İçeren Bir Çalışma Ahu Yorulmaz
SS-009 İntralezyonel meglumin antimonat ile tedavi edilen kutanöz leishmaniasis olguları Şenay Koçakoğlu
SS-014 Vitiligo hastalarının vitamin D düzeylerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi Coşkun Öztekin
SS-016 Aile Hekimliği Asistanlarının Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemlerine Tutumu Ayşe Özdemir
SS-043 FİBROMİYALJİ TANISI OLAN HASTALARDA YAŞ KUPA TEDAVİSİNİN NÖTROFİL LENFOSİT ORANI ve MPV ÜZERİNE ETKİSİ Hümeyra Aslaner
SS-056 6ay-6yaş arası çocukları olan annelerin güneşten koruma yöntemleri hakkında bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi Duygu karataş
SS-058 35-65 Yaş Arası Kadınlarda Sağlıklı Yaşlanma ve Etkileyen Faktörler ile Bilgi Düzeyi Değerlendirmesi Cansu Birincioğlu
SS-066 Çocuklarda D vitamini eksikliğinin sıklığı ve mevsimsel değişimleri Murat Dicle
SS-073 D vitamini düzeylerinin cinsiyet, mevsim ve aylara göre değerlendirilmesi Elif Ateş
SS-083 ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi Verilerinin Değerlendirilmesi İsmail Sarikan
2 Kasım 2019, Cumartesi
C SALONU
11:20-12:30
Sözel Bildiriler 7
Oturum başkanları: ERTAN MERT, NİL TEKİN
SS-025 Bir Üniversite Hastanesinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hangi Sağlık Şikayetlerinde Aile Hekimliği Polikliniğini Öncelikli Olarak Tercih Ettiklerinin Değerlendirilmesi Gökmen Özceylan
SS-037 Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bünyesinde Faaliyetlerde Bulunan Sporcuların Kardiyovasküler Risk Değerlendirmeleri Celal Kuş
SS-038 65 Yaş Üstü Bireylerin Osteoporoz Taraması ve Profilaksi Durumlarının Değerlendirilmesi Ecem Karadeniz
SS-042 Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite ve Beslenme Alışkanlıklarıyla İlişkili Faktörlerin İncelenmesi Orkun C. Sel
SS-044 Tıp Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Hakkındaki Bilgi ve Tutumların Ölçme Anketi Eda Çelik Güzel
SS-045 Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörler Esra Böcek Aker
D SALONU
08:30-10:20
Sözel Bildiriler 8
Oturum başkanları: MAHÇUBE ÇUBUKÇU, NUR ŞEHNAZ HATİPOĞLU
SS-017 Sağlıklı Erkeklerde Burunda Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Özlem Güç Suvak
SS-027 Sağlık çalışanlarının bağışıklanma durumunun değerlendirilmesi Kübra Demi̇rkıran
SS-029 Erzurum İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Hekimlerin Mevsimsel Grip Aşısına Bakış Açısı, Kendilerine Uygulama ve Hastalarına Önerme Durumlarının Karşılaştırılması Mercan Yağız
SS-033 Bir Üniversite Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Bireylerde Yaş Gruplarına Göre Viral Hepatit Seroprevalansı Elif Harman
SS-052 Bir Eğitim Hastanesine Başvuran Sürücü ve Sürücü Adaylarının Doldurdukları Beyan Formlarındaki Bilgiler ile Muayene Bulgularının Karşılaştırılması Mehmet Özen
SS-059 Afgan Göçmenlerde Hepatit B ve C Seroprevalansı Ayhanım Tümtürk
SS-068 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Aile Hekimliği polikliniğine başvuran hastaların akılcı ilaç kullanımı yönünden değerlendirilmesi Raziye Şule Gümüştakım
SS-069 Sağlık çalışanları dahil 12 riskli meslek grubunda Hepatit B bağışıklanma düzeyi analizi Meşide Gündüzöz
SS-085 Yeni nesil hekimlerde geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarına bakış açısı değişiyor mu? Nagihan Yıldız Çeltek
SS-091 Akraba evliliği ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Büşra Ayşin Bostan
SS-072 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi Yeşil Alanına Mesai Saatleri İçinde ÜSYE Semptomları ile Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ve Acil Servisi Tercih Etme Nedenleri Sanem Nemmezi Karaca
10:40-12:30
Sözel Bildiriler 9
Oturum başkanları: OKTAY SARI, EDA ÇELİK GÜZEL 
SS-010 Depresif belirtilerin sosyodemografik ve klinik özellikler ile ilişkisi Yunus Tan
SS-012 Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Uyku Kalitesi İlişkisi Şükriye Dilan Özer
SS-018 Menstruasyon Düzensizliklerinin Sık Görülen Psikiyatrik Hastalıklarla İlişkisi Deniz Gürkan
SS-020 Bir Pilot Çalışma: Kötü Haber Vermede Nerede Duruyoruz? Fatma Özlem Hökelekli
SS-005 Ürtiker tanısıyla takip edilen hastalarda sigara kullanım alışkanlıkları ve sigaranın ürtiker üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi Yıldız Hayran
SS-040 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tükenmişlik Durumları Ve Etkileyen Etmenler Aybüke Demir Alsancak
SS-048 Araştırma Görevlileri Akıllı Telefonsuz Yaşayabilir mi?- Ön Sonuçlar Özlem Elçi Gördağ
SS-057 Sağlık çalışanlarında psikolojik iyi oluş düzeyi ile sanal ortamda yalnızlık düzeyi arasındaki ilişki Nazlı Şensoy
SS-063 Çocukluktan Erişkinliğe Ayrılık Anksiyetesi Fatma Güçlü Saltik
SS-067 Tıp fakültesi dönem 1-5 öğrencilerinde uyku bozukluğu sıklığı Zehra Dağlı
SS-075 Ruh Sağlığı Hizmetlerine Ulaşım Yolları, Psikiyatri Hastalarının Aile Hekimliği Uygulamasını Kullanımı ve Aile Hekimi Algısı Elif Hilal Ünverdi
13:30-15:00
Sözel Bildiriler 10
Oturum başkanları: ÖNDER SEZER, BİNNUR SEZER 
SS-019 Ankara’da bir eğitim ve araştırma hastanesi Evde Sağlık Hizmeti Birimi Hastalarının Mevcut Profili Özlem Güç Suvak
SS-046 Evde Sağlık Hastalarında Bası Yarası Risk Faktörlerinin Retrospektif olarak değerlendirilmesi Canan Emiroğlu
SS-060 Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Kadınlarda Meme Kanseri Tarama Farkındalığı Di̇dem Kafadar
SS-061 Evde Sağlık Hizmetine Kayıtlı Enteral Tüple Beslenen Hastalara Bakım Verenlerin Bakım Yükünün Belirlenmesi Bahadır Yazıcıoğlu
SS-062 Ankara İlinde Uzmanlık Eğitimi Alan Aile Hekimliği Asistanlarının Periyodik Sağlık Muayenesi Konusunda Bilgi Tutum ve Davranışları İsmail Arslan
SS-064 Evde Bakım Alan Hastalarda Malnütrisyon İle Ötiroid Hasta Sendromu Arasındaki İlişki Merve Koç
SS-070 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki Hekimlerin Organ Bağışı İle İlgili Tutumları- Ön Çalışma Mehmet Karadon
SS-071 Meme Kanser Tanılı Hastaların Yakınlarında Kanserden Korunmaya Yönelik Tutum ve Davranış Değişikliklerinin Değerlendirilmesi Hande Bölükbaşı
SS-074 İstanbul Sultanbeyli İlçesi' nde Kadınların Rahim Ağzı Kanseri Hakkında Bilgi, Tutum, İnançları ve Toplu Eğitimin Farkındalık Üzerindeki Etkisi Yasemin Doğan Kaya
SS-076 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algısının değerlendirilmesi Muge Kar
SS-086 Aile Hekimliği Uzmanları İçin Temel Niteliksel Araştırmalar Eğitimi Program Tasarımı ve Uygulaması Giray Kolcu
Kongreye Kalan
Duyurular
 • Kongre Başlangıç Tarihi
  31 Ekim 2019
 • Kongre Bitiş Tarihi
  2 Kasım 2019
 • Kongre Şehri
  Ankara
 • Kongre Oteli
  Swissôtel
 • Düzenleyen
  TAHUD -Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
Düzenleyen
 
D Event Turizm Organizasyon
Copyright © 2019 Tüm Hakları Saklıdır